Son zamanlarda Barolar yasal düzenlemeyi yerine getirerek Anonim Şirketlerden avukat bulundurma zorunluluğuna uyup uymadıklarına dair bilgi talep etmektedirler. Avukata bulundurmayan anonim şirketler idari para cezası ve suç duyurusu ile karşı karşıya kalmaktalar.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35/3. maddesine göre; Türk Ticaret Kanununun da ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır.

Yine Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nin “Sözleşme yapılması ve sözleşmede bulunması gereken hükümler” başlıklı 73/A maddesinde sürekli avukatlık hizmeti içeren çalışma şekillerinde, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’na ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne uygun, yazılı sürekli avukatlık hizmetleri sözleşmesi düzenlenmesinin ve bu sözleşmenin bir nüshasının da sözleşmenin tarafı olan avukat tarafından kayıtlı olduğu baroya verilmesinin zorunlu olduğu ve “Kanuna uygun davranmayan tüzel kişiler ve yıllık rapor” başlıklı 73/C maddesinde de 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35.  maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı davranan tüzel kişiler hakkında merkezlerinin bulunduğu yer barosu tarafından suç duyurusunda bulunulacağı düzenlenmiştir.

Yasa koyucu, belirtilen Anonim şirketler için önem arz eden bu hususun takibi ve uygulanabilirliğini sağlamak açısından bu düzenlemeye aykırı davranışı suç saymış ve idari para cezası uygulanacağını hükme bağlamıştır. 

Bu hükümlere aykırı davranan kuruluşlara, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35. Maddesinin 3. Fıkrası gereği Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan 16 yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilir.

2017 yılı için belirlenen iş bu aylık brüt ücret miktarı 1.777,50- TL olup, sözleşmeli avukat tayin edilmeyen her ay için iki aylık brüt asgari tutarı olan 3.555,00-TL üzerinden işlem yapılacaktır.

Bu nedenle, barolar Anonim Şirketlerden şirket bünyesinde sözleşmeli avukat bulundurup bulundurmadığınız hususunda bilgi vermelerini, bulunduruyor ise Avukatlık Sözleşmesi ve ilgili ücret ödemelerini gösteren serbest meslek makbuzu ödeme belgesi örneğini talep edebilir. Bu evraklar sunulmadığı takdirde ise Kanuna aykırı davranışın kabulü ile anonim şirket hakkında Cumhuriyet Savcılığı nezdinde suç duyurunda bulunabilir ve yasal işlemlere başlayabilir.